Tagged: video

0

Chuyện Cha Cụ 2: Xin Lễ

Mấy hôm nay các bạn flood (lũ lụt) tin nhắn tôi với cái thông báo xin lễ 250,000 của TGP SG! đa số rất BẤT BìNH và hỏi … Posted by Cha Thông on Sunday,...

0

Video: 6th Ordinary – Đừng Trốn Chạy!

Chạy trốn hay không chạy trốn!!! Đó là quyết định mà Mục Tử Giêsu đã phải đối diện!! Và cuối cùng Ngài quyết định MỘT MÌNH ở lại để “đụng chạm” và chữa lành...