TẠI SAO CHÚA BAN ƠN CHO NGƯỜI NÀY MÀ KHÔNG BAN CHO NGƯỜI KHÁC? (BÚT KÝ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *