Gương Thánh Nhân: Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự (+ 1840); Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (+ 1840)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *