Ðấng Ðáng Kính Matt Talbot (1856-1925) và Thánh PHÊRÔ ĐA, Giáo Dân (+1862)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *