Gương Thánh Nhân: Thánh PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH, linh mục (+ 1853), Thánh Giuse NGUYỄN ĐÌNH UYỂN, thầy giảng (+1838)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *