3/6 – Gương Thánh Nhân: Thánh Charles Lwanga và Các Bạn (c. 1886); Thánh Phaolô Ðổng, giáo dân (+1862)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *