2/6 – Gương Thánh Nhân: Thánh Ða Minh NINH, giáo dân (+1862) – Thánh Marcellinus và Phêrô (c. 304)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *