12/6 – Gương Thánh Nhân: Thánh Augusti ô Phan Viết Huy, binh sĩ – Nicolai Bùi Đức Thể, binh sĩ và Đaminh Minh Đạt, binh sĩ (+1839)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *