Category: Của ăn linh hồn

Khi con đến với Ngài 0

Khi con đến với Ngài

Khi tiếng chuông giáo đường ngân vang, con đến nhà thờ để làm gì ?
Chúa sẽ buồn khi mỗi ngày Chúa nhật con đến để ca lên điệp khúc sám hối, tuyên xưng điệp khúc niềm tin, hát vang điệp khúc tán tụng. Rồi ra về, lòng con rỗng tuếch.

Chúa sẽ buồn khi con đến để nói lên sự hiện diện của Ngài, để làm chứng Ngài vẫn còn sống và ra về với trái tim đóng chặt, khô chết.