Category: Bài Giảng

0

Video: 6th Ordinary – Đừng Trốn Chạy!

Chạy trốn hay không chạy trốn!!! Đó là quyết định mà Mục Tử Giêsu đã phải đối diện!! Và cuối cùng Ngài quyết định MỘT MÌNH ở lại để “đụng chạm” và chữa lành...

0

Advent: The Waiting Room of Life

The other day, I was sitting in traffic on I-85, and just started thinking about all the time we spend waiting in life. We wait in traffic, wait in line at the grocery store,...