Category: Bài Giảng

0

Thiên Thần và Giuda

Thiên Thần và Giuda! Nhìn lại lịch sử Kinh Thánh các Thiên Thần hiện ra để làm gì? Có phải để cứu chữa và giảm gánh nặng hay mang một ý nghĩa nào khác???...

0

Trở Về

“Về gần đến nhà, khi nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một ngươì đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.” (Lc 15:25)      Đó là phản ứng đầu tiên...

0

Chuyện Cha Cụ 2: Xin Lễ

Mấy hôm nay các bạn flood (lũ lụt) tin nhắn tôi với cái thông báo xin lễ 250,000 của TGP SG! đa số rất BẤT BìNH và hỏi … Posted by Cha Thông on Sunday,...

0

3rd Lent – Chúa Chọn Ai!

Thiên đàng hỏa ngục hai bên Ai khôn thì đặng, ai dại thì sa. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn Đến khi...

0

Be God’s Vehicles

My dear faithful family of St Boniface Catholic church at Springfield GA, I think you got my point. I ask you; I invited you to joint with us, the priests and staff at Saint...

0

Third Sunday of Lent

Luke 13: 1-9 In today’s Gospel I was struck by Jesus’ image of a gardener who is willing to invest more energy and resources in a tree that has not served its purpose. What...