Thập Giá Đức Ki-tô Là Nguồn Mọi Phúc Lành, Là Căn Nguyên Mọi Ơn Thánh.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *