CN 3 Mùa Vọng – B – 14 tháng 12 – Trút bỏ hư danh để được rót đầy ân sủng.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *