Chúa nhật 2 Mùa Vọng – năm A: KHIÊM NHƯỜNG DỌN MÌNH ĐÓN ĐẤNG CỨU ĐỘ TRẦN GIAN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *